Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο


logo_Δήμος ΑγρινίουΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 2η/2015 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, σήμερα στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Στάθμευσης Αγρινίου – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ περί «έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Εταιρείας Στάθμευσης κ. Σεϊτανίδης).
2. Έγκριση της υπ. αριθμ. 1/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου περί «έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015».
(Εισηγήτρια: Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ κα Σαλακίδου).
3. Έγκριση των υπ. αριθμ. 1 και 2/2015 αποφάσεων του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. περί «Κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015» και «Έγκρισης Σχεδίου Δράσης 2015» αντίστοιχα.
(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Α. κα Παπαγεωργίου). 2
4. Έγκριση ισχύος προγραμματικής σύμβασης – Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού – Αθλητισμού, Δήμου Αγρινίου, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου έτους 2015.
(Εισηγήτρια: Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ κα Σαλακίδου).
5. Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη έργων στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
6. Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2014.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
7. Επανακαθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας έτους 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
8. Κατανομή Α΄ δόσης 2015 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
9. Γνωμοδότηση επί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015 – 2016.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
10. Συγκρότηση επιτρόπων παραλαβής υλικών και υπηρεσιών αξιολόγησης για την απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών – υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τις διατάξεις του ΠΔ 28/80, έτους 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
11. Ορισμός Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφόρων και Αμφισβητήσεων για το έτος 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
12. Ορισμός Επιτροπής Εκποίησης ή Εκμίσθωσης Πραγμάτων του Δήμου (Δημοπρασιών) για το έτος 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
13. Ορισμός Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης Εκποιούμενων Κτημάτων για το έτος 2015.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
14. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Έρευνα και μελέτη αποκατάστασης – αναστύλωσης αρχαίου θεάτρου Στράτου». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης δρόμου από Τσιλιγιαννέικα έως Ποταμούλα Δ.Ε. Μακρυνείας Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
16. Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ & ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΜΕΑ ΜΕΤΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος). 3
17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
18. Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο εργασιών μυοκτονίας – απεντόμωσης –κωνωποκτονίας σε κτίρια και λοιπούς χώρους του Δήμου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
19. Μίσθωση ακινήτων στέγασης υπηρεσιών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
20. Καθορισμός τιμής εκκίνησης περιπτέρων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
21. Α) Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο προστίμων αυθαίρετων κατασκευών.
Β) Διαγραφή χρεών και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
22. Αποδοχή ή μη πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
23. Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

Advertisements