Η οδοποιία στο Δήμο Θέρμου


Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της στο παλαιό και ακανθώδες ζήτημα της οδοποιίας του Δήμου Θέρμου, ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι η αδιαφορία και ο εφησυχασμός είναι έννοιες ασύμβατες με την πολιτική και τον σχεδιασμό της. Κι αυτό παρά την εξοργιστική και μόνιμη απουσία του κεντρικού κράτους από περιοχές σαν τον ορεινό μας Δήμο Θέρμου.
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και με δεδομένες τις χρηματοδοτήσεις από τις κεντρικές κυβερνήσεις, που βαίνουν διαχρονικά μειούμενες, αναφορικά με την εκτέλεση έργων στα διοικητικά όρια της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Θέρμου, η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας ωριμάζει και εκτελεί έργα οδοποιίας στο επαρχιακό δίκτυο και παρέχει τεχνική υποστήριξη στο Δήμο Θέρμου σε ό,τι αφορά την σχολική στέγη.
Αναλυτικότερα:
Εκτελούνται έργα οδοποιίας χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα Πίνδος συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000,00 €: «Βελτίωση τμημάτων οδοποιίας Θέρμο – Αμπέλια – Κοκκινόβρυση και διακλάδωση προς Άγιο Θεόδωρο».
Στο πρόγραμμα «Πίνδος» έχει επίσης ενταχθεί το έργο «Βελτίωση τμη-μάτων οδοποιίας ορεινής περιοχής Δήμου Θέρμου» συνολικού προϋ-πολογισμού 1.800.000,00 €. Για τη δημοπράτηση των επτά υποέργων του απαιτείται η περιβαλλοντική αδειοδότησή τους. Την υποχρέωση ολοκλήρωσής της έχει αναλάβει ο Δήμος Θέρμου, όμως αυτή δεν έχει , ακόμα, ολοκληρωθεί.
Στο πρόγραμμα ΚΑΠ της Περιφέρειας που χρηματοδοτείται από Κε-ντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έχουν ήδη ενταχθεί, δημοπρατηθεί και υ-πογραφεί συμβάσεις για τη συντήρηση των οδών συνολικού προϋπο-λογισμού 800.000,00 € ήτοι:
– Συντήρηση οδικού τμήματος Θέρμο – Πετροχώρι – Ανάληψη Προ-ϋπολογισμού 150.000,00 €
– Συντήρηση επαρχιακού οδικού τμήματος Θέρμο – Γέφυρα τρια-νταφυλλέικα Προϋπολογισμού 150.000,00 €
– Συντήρηση 40ης επαρχιακής οδού Κυρά βγένα – Κρύο Νερό – Λευ-κό – Ταξιάρχη μετά της Διακλαδώσεως προς Σπαρτιά προϋπολο-γισμού 500.000,00 € (επίκειται η υπογραφή σύμβασης).
Με την ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων θα δημοπρατηθούν έργα συντηρήσεις 275.000,00 € ήτοι:
– Συντήρηση 19ης επαρχιακής οδού τμήμα Δρυμώνα Νεροσύρτη Προϋπολογισμού 200.000,00 €
– Διαπλάτυνση της επαρχιακής οδού Θέρμο – Πετροχώρι μετά τα σφαγεία Προϋπολογισμού 75.000,00 €
Έχουν ακόμα γίνει προτάσεις για ένταξη νέων έργων στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, που αφορούν στις συντηρήσεις των οδών της ορεινής περιοχής του δήμου Θέρμου συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000,00 €.
Τέλος με τα μηχανήματα του μηχανολογικού εξοπλισμού της Περιφε-ρειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας έχουν υλοποιηθεί πολλές επείγουσες παρεμβάσεις σε σημεία του δικτύου για εξασφάλιση της πρόσβασης και αποκατάσταση της βατότητας ήτοι:
– Άρση εκτεταμένης κατολίσθησης στη θέση Κοσίνα – Αμπέλια και στη θέση Κόνισκα.
– Καθαρισμός – άρση καταπτώσεων, διάνοιξη τάφρου σε επαρχιακές οδούς:
1. Θέρμο – Αβαρίκο – Πόρο,
2. Δρυμώνα – Νεροχώρι,
3.Αργυρό πηγάδι – Αμβρακιά,
4.Διασελάκι – Πέρκο,
5. Διασελάκι – Βαλτσόρεμα,
6.Καλλιθέα – Λαμπίρι – όρια νομού – Χαλίκι,
7. Κόνισκα – Άνινο,
8. Κοσίνα – Αμπέλια,
9.Μελίκοβα – Αμβρακιά (χαλικόστρωση)
Κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου ο μηχανικός εξοπλισμός της Περιφέρειας παρεμβαίνει για την επίλυση των προβλημάτων που θα προκύψουν, η δε συντήρηση στα χωμάτινα τμήματα του οδικού δικτύου θα προγραμματιστεί με την έναρξη της εαρινής περιόδου.
Σε ότι αφορά τη σχολική στέγη εκτελούνται έργα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, έργα που αφορούν την στατική επάρκεια του γυμνασίου Θέρμου συ-νολικού προϋπολογισμού 2.820.000,00 €, και έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη για την κατασκευή του νέου λυκείου Θέρμου Προϋπολογισμού 3.640.000,00€, καθώς και αντίστοιχες μελέτες για την διαμόρφωση του αύλειου χώρου του γυμνασίου.

Advertisements