Ερώτηση Σαλμά για τη νομιμότητα των διαδικασιών προμήθειας υλικών και υπηρεσιών του Νοσοκομείου Αγρινίου


ΣαλμάςΕρώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων κατέθεσε προς τον Υπουργό Υγείας ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Ν.Δ. κ. Μάριος Σαλμάς για τη νομιμότητα των διαδικασιών προμήθειας υλικών και υπηρεσιών του Νοσοκομείου Αγρινίου.
Στην ερώτησή του ο βουλευτής αναφέρει:
«Η διασφάλιση της διαφάνειας και της εναρμόνισης των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο είναι αυτονόητη σε ένα κράτος δικαίου. Επιπρόσθετα, η σύννομη διαδικασία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων οδηγεί σε εξοικονόμηση σημαντικών πόρων (καθώς ο ορθός προγραμματισμός των προμηθειών συντελεί στην αποφυγή υπερτιμολογήσεων μέσω π.χ. κατατμήσεων δαπανών, άρνησης εγκρίσεων ενταλμάτων με αποτέλεσμα δικαστικές δαπάνες κλπ.), παράμετρος εξαιρετικής σπουδαιότητας στις σημερινές δημοσιονομικές συνθήκες. Ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο της Υγείας, οι δημόσιες συμβάσεις οφείλουν να είναι η προμετωπίδα στη μείωση του κόστους και στην παροχή ποιοτικών υλικών και υπηρεσιών, μέσω της εξασφάλισης αποδεκτών τεχνικών προδιαγραφών. Οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα και παραδειγματικά από τα αρμόδια όργανα.

Το Νοσοκομείο Αγρινίου είναι ένα Νοσοκομείο με μεγάλο αριθμό εξυπηρετούμενων ασθενών και καλύπτει μια μεγάλη πληθυσμιακά περιοχή. Ως εκ τούτου, για την ορθή λειτουργία του απαιτείται η προμήθεια υλικών και υπηρεσιών μεγάλης αξίας και είναι αυτονόητο ότι απαιτείται σύννομος και προσεκτικός σχεδιασμός για την περικοπή των σχετικών δαπανών, την προώθηση του ανταγωνισμού μεταξύ των υποψήφιων προμηθευτών και την εξασφάλιση ποιοτικών παροχών υγείας.
Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένου ότι είναι καθήκον της Πολιτείας, δια μέσου των αρμοδίων οργάνων της, ο έλεγχος της τήρησης της νομοθεσίας περί προμήθειας υλικών και υπηρεσιών, ερωτάται ο κ. Υπουργός (για το χρονικό διάστημα 01-09-2013 έως και σήμερα):
– Έχουν πραγματοποιηθεί διαγωνισμοί για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών από το Νοσοκομείο Αγρινίου χωρίς την έγκριση των κεντρικών αναθετουσών αρχών;
– Έχει διαπιστωθεί η προμήθεια υλικών και υπηρεσιών με κατάτμηση δαπάνης από το Νοσοκομείο Αγρινίου;
– Έχουν γίνει απευθείας αναθέσεις για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών από το Νοσοκομείο Αγρινίου; Αν ναι για ποιο λόγο;
– Έχουν πραγματοποιηθεί πρόχειροι διαγωνισμοί για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών από το Νοσοκομείο Αγρινίου; Αν ναι, για ποιο λόγο έχει διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός και όχι ανοικτός διαγωνισμός; Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή των υποψήφιων αναδόχων σε αυτή την περίπτωση;
– Έχει υπάρξει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διαδικασία ανάδειξης αναδόχων προμηθευτών υλικών και υπηρεσιών του Νοσοκομείου Αγρινίου; Αν ναι, για ποιο λόγο;
– Έχουν υπάρξει καθυστερήσεις στην εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων από ανάδοχους προμηθευτές, χωρίς την επιβολή της ανάλογης ποινικής ρήτρας από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου;
– Έχουν υπάρξει αρνήσεις έγκρισης των σχετικών ενταλμάτων από τις Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου; Αν ναι για ποιο λόγο;
– Έχει γίνει απογραφή υλικών των αποθηκών του Νοσοκομείων Αγρινίου; Εάν ναι, έχουν παρατηρηθεί αδικαιολόγητες ελλείψεις;
– Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών που διενεργήθηκαν ως προς τις διαδικασίες που εφαρμόσθηκαν και την εκτέλεση του Περιφερειακού Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών;
– Έχουν παρατηρηθεί υπερβάσεις της προϋπολογισθείσας αξίας των συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών; Αν ναι, για ποιο λόγο;
– Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Αγρινίου ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της όσον αφορά την αποστολή των σχετικών στοιχείων περί προμηθειών στην Υγειονομική Περιφέρεια που υπάγεται και στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας;
– Τηρείται η νομιμότητα όσον αφορά τις διαδικασίες ανάληψης υποχρεώσεων;
– Έχουν υπάρξει ενστάσεις και προσφυγές όσον αφορά τις διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών υλικών και υπηρεσιών; Αν ναι, είναι βάσιμες;
Και να κατατεθούν στη Βουλή αντίγραφα των φακέλων όλων των διαγωνισμών προμηθειών υλικών και υπηρεσιών του Νοσοκομείου Αγρινίου.»

Advertisements